ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА - 16 септември 2013г. от 10,00ч.

 

От учебната 2013/2014 стартира ЧОУ "Банкерче"!

 

 

НОВ ПРОЕКТ

№ 2012-1-BG1-LEO01-06803

Прочетете повече →

 

Тематичен брой на в-к "Банкерче" за деня на банкера.

Изтеглете броя →

Церемония по връчване на дипломите на випуск 2013 във ВУЗФ

 

 • Основана през 1994 г.
 • Единственото българско училище, носител на Международна златна звезда за качество
 • Подготвя кадри по специалностите “Банково, застрахователно и осигурително дело”, “Финанси, банково и застрахователно дело” и „Малък и среден бизнес” с интензивно изучаване на английски език
 • Професионалната подготовка е ориентирана към съвременни учебни предмети от сферата на маркетинговото, финансовото и юридическото осигуряване на капиталовите пазари и инвестиции
 • През целия курс на обучение приоритетно са застъпени езиковата подготовка и компютърното обучение по специализиран софтуер
 • Преподаватели по специалните предмети са водещи специалисти от финансови институции, университетски преподаватели и представители на деловите среди – БНБ, СиБанк, СФБ Капиталов пазар, УНСС,  СУ “Св. Кл. Охридски”, МВБУ, „Алба консулт” ЕООД и др.
 • Учебната и производствена практика се провежда предимно под формата на тренинги и симулативни сесии, учебни/тренировъчни фирми, производствени екскурзии и реално участие в дейността на финансови институции
 • 100 % прием на випускниците в престижни университети в страната и чужбина
 • Над 90 възпитаници на училището достойно представят България в 17 страни по света – САЩ, Канада, Австралия, Англия, Франция, Германия, Холандия, Испания, Австрия, Дания, Шотландия, Швейцария, Гърция, Русия, Унгария, Полша и Китай
 • Възпитаници на училището работят във водещи финансови институции -  Райфайзенбанк, УниКредитБулбанк, СиБанк, Банка ДЗИ, Банка ДСК, Общинска банка, Емпорикибанк, СФБ Капиталов пазар и др., в държавната администрация, застрахователни компании или успешно ръководят собствени фирми
 • Около 300 ученици са носители на сертификати и отличия, в  т.ч. златен медал на Pitman и 145 европейски сертификати
 • Досега са реализирани 7 проекта по програма „Леонардо да Винчи” на ЕС. Приемащите организации–партньори по проектите са водещи финансови институции и обучаващи организации в Барселона, Испания (2001г. и 2003г.),  Брюксел, Белгия (2001г., 2003г. и 2004г.), Дармщадт, Германия (2006г.) , Ретимно,  о-в Крит, Гърция (2007г). и  City University of Sheffield - Солун, Гърция (2005 г., 2008 г. и 2009 г.)
 • Четири от проектите са отличени със Сертификат за качество

Практически ориентирано обучение за успешно кариерно развитие

 

Бизнесът, като „клиент” на образователния продукт, често критикува училището, че не подготвя кадри, способни да се справят с постоянно променящите се изисквания на работното място, че младите хора нямат ясна представа какво трябва да знаят и да  могат при постъпване на работа, не са наясно с очакванията си от нея.

Предпоставка за интерес от страна на  бизнеса към  възпитаниците на ЧПГ „Банкер” е практически ориентираното обучение (тренинги, решаване на казуси, презентации, производствени екскурзии, бизнес-проекти, учебна и производствена практика), но преди всичко придобитите знания и умения в 3-годишната им работа по тренировъчните/учебни фирми.

Всеки ученик (в 10 клас) „създава” своята тренировъчна фирма, чието институционализиране и развитие в краткосрочен план развива в рамките на учебния процес през следващите две години (11 и 12 клас). Учениците започват тренировъчния цикъл с обоснован избор на правна форма, вписване, създаване на лого и изграждане на „корпоративен имидж”, съответстващ на цялостната стратегия за развитие на фирмата.
 
Дейността на фирмите стартира с анализ на външната среда (PEST) и на вътрешната среда (SWOT), формулиране на мисия, краткосрочни и дългосрочни цели на фирмата. Следваща стъпка е маркетинговото планиране – от пазарни проучвания и сегментиране до изграждане стратегия за комуникационна политика. Мениджмънтът е обезпечен в няколко аспекта: избор на управленска структура; управленски екип; стратегия за човешките ресурси; критерии за подбор; условия на работа, развитие и усъвършенстване; заплащане и осигуряване. В зависимост от спецификата на предмета на дейност на фирмата, учениците разработват производствен план или план за предлагането на услуги, логистика, работа с доставчици. В случаите на допирни точки между различните фирми, могат да сключват договори за съвместна дейност.

Финансовото „обезпечаване” на дейността на всяка фирма се осигурява както от собствени, така и от привлечени средства, които се осигуряват под формата на кредитиране. От момента на регистрация - до приключване на дейността, учениците изготвят пълно осчетоводяване на фирмите – операции, хронология, годишно приключване, прогнозни баланси и парични потоци. В края на втория „календарен”/виртуален период се разработва стратегията за бъдещо/прогнозно развитие на фирмата,  на базата на постигнатите до момента резултати и пазарни възможности и очаквания.
В края на 12 клас е заключителния етап  - всеки ученик представя своята фирма под формата на защита на бизнес-проект пред специализирана комисия.

Още по време на обучението си в гимназията (предимно в 11 и 12клас)  много от учениците активно  участват в семейния бизнес  или работят през лятната ваканция в счетоводни къщи, фирми, застрахователни компании и др., което много им помага при разработването и защитата на  бизнес–проектите.