СПЕЦИАЛНИ ПРЕДМЕТИ, УЧЕБНА ПРАКТИКА И ТРЕНИРОВЪЧНА/УЧЕБНА ФИРМА

 

Жечко Димитров

 

 Преподавател по „Борси и борсови операции”
 

 • Програмен директор в Българска стопанска камара (БСК), Управител на Сдружение “Български институт за външна търговия” (БИВТ),  Изпълнителен директор на СФБ “Капиталов пазар” АД, Управител на БИК “Капиталов пазар” ЕООД
 • Работил е в Бюро за оценка на технологиите към МС, Приватконсулт ООД, ТМФ Сървисиз ЕООД и др.
 • Член на Националния съвет за Икономическа политика към БСК

Жечко Димитров преподава „Борси и борсови операции” в  Частна професионална гимназия „Банкер” от 1997 г. и  организира провеждането на тренировъчни борсови сесии с учениците от 12 клас в СФБ „Капиталов пазар” и посещението/производствените екскурзии  в Софийска фондова борса. Научен ръководител е на десетки дипломни работи на  випускници на гимназията по специалността „Банково, застрахователно и осигурително дело”.

Завършил е УНСС (ВИИ „К.Маркс”), специалност „Финанси и кредит” с квалификационна степен магистър.

Има много допълнителни квалификации и специализации: Брокерси курс по операции с фючърси и опции – САЩ- Chicago Mercantile Exchange, УЧР - Япония - Никерен, Токио, курс по управление на проекти - Project Management Fundamentals.

Има богат опит като консултант и мениджър на над 15 международни и национални проекти в т.ч. програмен директор на проект на БСК „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013.

Автор е на много публикации в специализирани издания и пресата.
Владее писмено и говоримо английски и руски език.

Иван Табаков

 

Преподавател по „Пари, банки и парична политика”
 

 • Бизнес архитект в СИбанк–сегмент фирмени и институционални клиенти
 • Работил е като ръководител сектор в БНБ, директор на дирекция в Банка ДСК, Министерство на икономиката и планирането, Министерство на труда и социалните грижи, Икономически съветник в МС, Изпълнителен директор на Форекско АД

Иван Табаков преподава „Пари, банки и парична политика”  в Частна професионална гимназия „Банкер” от 2000 година. Научен ръководител е на десетки дипломни работи на  випускници на гимназията по специалността „Банково, застрахователно и осигурително дело”.

Завършил е „Макроикономика” в УНСС (ВИИ „К.Маркс”), специалност „Социално-икономическо планиране” с квалификационна степен магистър.

Има много допълнителни квалификации и специализации: Статистическо бюро по труда на САЩ и Federal Rezerve Board - Вашингтон, Deutsche Bundesbank -  Франкфурт, Swiss National Bank - Берн, Европейската банка за възстановяване и развитие -Виена,  Agrikultural Bank of  Greece – Атина и др.

Бил е член на Надзорния съвет на НОИ, член и зам.-председател на УС на Националния компенсационен жилищен фонд, председател на Надзорния съвет на ”Машиноекспорт” АД.

Има богат професионален опит в участието и управлението на международни проекти, както и в работа с екипите на МВФ и Световната банка - при изготвяне на макрорамката и подписването на първите стенд-бай споразумения и др.   

Владее писмено и говоримо немски, английски и руски език (завършил е немска езикова гимназия).

проф. д.ик.н. Атанас Близнаков

 

Преподавател по „Мениджмънт”  ,  „Мениджмънт на фирмата”, „Финансов и банков мениджмънт”, „Управление на персонала” и „Тренировъчна фирма” (управленски аспекти)
 

 • Нов български университет – директор програма, ръководител департамент, директор УПИЗ, декан, председател на Факултетен съвет, член на Академичен съвет (от 1996 г. и досега)
 • Работил е като директор управление „Научна експертиза и контрол” във ВАК към МС,  МГУ, НФА, директор управление в „Тексимбанк” и др.
 • Официален ксперт и член на Постоянни комисии на НАОА към МС (от 1999г. и досега)
 • Член на комисии към Фонд „Научни изследвания” - МОМН

проф. д.ик.н. Атанас Близнаков преподава управленските предмети в Частна професионална гимназия „Банкер” от 2009 година.

Завършил е МГУ (инженер- магистър) и УНСС (ВИИ „К.Маркс”), специалност „Икономика и управление” с квалификационна степен магистър.

Придобива организационни умения и компетенции при участие и ръководство на проекти на  ЕС, Програма ФАР, МЕДИ МОНД ПЕКО,  Американска агенция за развитие, ПРООН, Световна банка, Проект „Наука и бизнес” на МОМН, проекти финансирани от ФНИ МОМН и др.

Проф. Близнаков има над 200 публикации - научни и научно-популярни статии, автор е на 34 учебника, учебни пособия и учебни помагала, учебни филми и др.; много участия в конгреси, симпозиуми, конференции, семинари, презентации, изложби и др. Бил е научен ръководител на четирима докторанти и много дипломанти от ОКС специалист, бакалавор и магистър.

Изнасял е  лекции пред студенти от Технически университет - Дрезден, Фрайбергска минна академия, Висше училище-Кошице, Европейска академия по икономика, управление и право, Московски държавен университет по икономика, статистика и информатика, Руски държавен технологичен университет «К. Циолковски», Междурегионална академия за управление на персонала, Санкт-Петербургски държавен  инженерно-икономически университет и др.

 Владее писмено и говоримо английски, руски и немски език.

проф. д-р Серафим Петров

 

Преподавател по „Предприемачество” , „Бизнес-планиране” и „Тренировъчна фирма” (аспекти бизнес-планиране и прогнозиране)
 

 • Преподавател в Международно висше бизнес училище, СУ „Св.Кл. Охридски, Технически университет – Габрово, НБУ и Международен банков институт
 • Заемал е ръководни длъжности в МТСП, БСК, ТСБанк, ИДСУ към МС, Международен център по фирмено управление;  представител на България и професор в  Международен научно-изследователски институт по проблемите на управлението (МНИИПУ) – Москва, Русия и др.
 • Член на УС и Изпълнителен директор на Българо-холандски приватизационен фонд;
 • Член на работната група за Малки и средни предприятия, представляваща България в ЕС, Камарата на независимите оценители в България и Съюза на икономистите в България

Проф. д-р Серафим Петров преподава „Предприемачество” в  Частна професионална гимназия „Банкер” от 2008 г. на випускниците от специалност „Малък и среден бизнес”.

Завършил е УНСС (ВИИ „К.Маркс”), специалност „Статистика” с квалификационна степен магистър.

Има много специализации у нас и в чужбина: Nikkeiren Study Programme, JICA – Total Quality Management in Practice – Токио, Япония; Международна организация по труда (ILO) на ООН – Торино, Италия; Управление на центрове за консултиране на малкия и среден бизнес и пред­приемачество – Амстердам, Холандия; Информационна система РRОТЕ – Париж, Франция; Управление и ръко­водст­во на проекти за  ЕИМ (ICL и IВМ)  и  Софтуер-система РЕRТ – Лондон, Великобритания.

За периода 1994-2011г. е участвал в 47 национални и международни проекти в т.ч. и по програми на ЕС – Темпус, ФАР, Леонардо да Винчи и др.

Проф. Серафим Петров е автор на  24 книги/учебници и над 90 студии и статии по проблемите на икономиката и управ­лението, финансови и статистически изследвания, социологи­чески и социално-психологически изследвания, иконометрия, регионално моде­ли­ра­не,  управ­ленски игри, прогнозиране и други.

Владее писмено и говоримо руски и английски език.

Ищван Модра

 

Преподавател по „Основи на правото”,  „Търговско право” , „Финансово  и банково право” и „Тренировъчна фирма” (правни аспекти)
 

 • Управител на „Алба Консулт” ООД
 • Работил е като съветник в МС, началник на управление „Правно” в Министерство на отбраната, НСС - МВР, Софийски окръжен съд  

Ищван Модра преподава юридическите дисциплини в Частна професионална гимназия „Банкер” от 1996 г.. Научен ръководител е на десетки дипломни работи на  випускници на гимназията по специалността „Банково, застрахователно и осигурително дело”.

Завършил е Юридическия факултет на СУ „Св. Кл.Охридски”, специалност „Право” с квалификационна степен магистър. 

Владее писмено и говоримо английски, руски и унгарски език.

д-р Камелия Асенова

 

Преподавател по „Финанси”, „Публични финанси”, „Корпоративни финанси”
 

 • Преподавател в УНСС – катедра „Финанси”, НБУ и ВУЗФ
 • Член на Европейска финансова асоциация ,Европейски институт за съвременни изследвания в управлението, Gate2Growth Finance Academia

д-р Камелия Асенова преподава финанси в гимназия „Банкер” от 2005 година.

Завършила е УНСС,  специалност „Финанси”, специализация „Банково дело” с квалификационна степен магистър. След следдипломна квалификация придобива специалността „Стопанско управление”. Има специализация в Институт ELKP - Атина , Гърция.

Има много специализации - Университет на Западна Англия- Бристол, Англия; ЕС - Gate2Growth Finance Academia – Брюксел, Белгия;   Свободен университет – Берлин, Германия; Университет Брунел – Лондон, Англия (разработване на нов курс и  помагало по  монетарен икономикс).

Съавтор е на учебно помагло „Финанси - теория и практика”, което се ползва при обучението в гимназия „Банкер” и автор на „Case–studies in Finance and Economics” на издателство „Стопанство”. Под печат са „Вътрешен одит” и „Case–studies in European Monetary Economics”. Научен редактор е на сборника „България в Европейската икономика”.

Придобива богат опит като координатор на 4 изследователски проекта на УНСС и   участия в семинари - Curriculum resource center (CRC) Program, Open Society Institute, CEU - Будапеща, Унгария; Университета на Тесали-  Волос, Гърция и др.

Има много публикации, свързани с пари и банки, лихвени проценти, ВС и ЦБ, икономически растеж, Европейска  монетарна  интеграция.

Владее писмено и говоримо английски и руски език, ползва немски език.

д-р Богдана Джорджева

 

Преподавател по „Обща теория на счетоводната отчетност”  (ОТСО)
 

 • Дългогодишен директор на ЧПБУ „Евростандарт”
 • Работила е като научен сътрудник в  НИИПО, преподавател по счетоводство и директор на бизнес училище и колеж

д-р Богдана Джорджева преподава счетоводни дисциплини   в  Частна професионална гимназия „Банкер от 1994г. в различни форми на обучение - дневна и самостоятелна в групите над средно образование (с прекъсвания в периода й като директор на ЧПБУ „Евростандарт” ). 

Завършила е УНСС (ВИИ „К.Маркс”), специалност „Счетоводна отчетност” с квалификационна степен магистър.

Автор е на учебно помагало „Обща теория на счетоводната отчетност”, одобрено от МОН, преиздавано 4 пъти. Има над 100 публикации в специализирани издания и специализации у нас и в чужбина.

Придобива организационни умения при участие и ръководство на 10 европейски проекта по програмите „Сократ”, „Коменски”, „Леонардо да Винчи” и програма „Euroskola” на Европейския парламент.

Владее писмено и говоримо руски и английски език.

Емилия Йорданова

 

Преподавател по „Обща икономическа теория”  – Микроикономика и Макроикономика от  2008  година
 

 • Дългогодишен преподавател по икономически дисциплини   в  НФСГ – София
 • Автор на учебно помагало „Въведение в икономиката” – одобрено от МОН.  Под печат е учебна тетрадка по обща  икономическа теория

Емилия Йорданова преподава микро- и макроикономика в гимназия „Банкер” от 2008 година.

Завършила е УНСС (ВИИ „К.Маркс”) – специалност „Икономика на промишлеността” - квалификационна степен магистър.

Участвала е в национални и международни конференции и има публикации в специализирани издания

Ползва руски и английски език

Марияна Кръстева

 

Преподавател по „Счетоводство на предприятието”
 

 • Главен счетоводител на „Илиянци строй груп” ООД
 • Работила е като гл. експерт ТРЗ във фирма „Плазма”, преподавател по счетоводство в НФСГ и Вечерен икономически техникум и др.
 • Член на УС на „Фармахим” (1998-2000г.)

Марияна Кръстева от 1997г.  преподава различни учебни предмети по счетоводство в Частна професионална гимназия „Банкер”. Научен ръководител е на десетки дипломни работи на  випускници на гимназията по специалността „Банково, застрахователно и осигурително дело”.

Завършила е УНСС (ВИИ „К.Маркс”), специалност „Счетоводство и контрол” с квалификационна степен магистър.

В годините на преподавателската си дейност (в свободното време)  води счетоводството на фирми с различен предмет на дейност: търговия, услуги, месопроизводство, обществено хранене и др.

В периода  1998-2000 г.  е  член на УС на „Фармахим”.

Ползва английски и руски език.

Владимир Василев

 

Преподавател по „Компютърно счетоводство”, „Компютърни технологии и бизнес-информатика” (КТБИ), Тренировъчна фирма (счетоводни аспекти)
 

 • Ръководител проекти  в  „Профит софтуер” ООД - за разработване на финансово-счетоводен и  банков софтуер
 • Работил е като програмист-проектант в ЦИППС и ЦНИКА
 • Автор и проектант на системите за фирмено управление „Профит”  и „Профит Партнер”
 • Автор на учебното помагало „Компютърно счетоводство” – издание на ЧПГ „Банкер”  

От 2002 г. Владимир Василев преподава в Частна професионална гимназия „Банкер” учебни предмети, свързани с компютърните технологии и приложението им в счетоводството. Научен ръководител е на дипломни работи на  випускници на гимназията по специалността „Банково, застрахователно и осигурително дело”.

Завършил е УНСС (ВИИ „К.Маркс”), специалност „Счетоводна отчетност и контрол” с квалификационна степен магистър.

Владимир Василев е научен сътрудник II степен и в периода 1981 - 1991 г.  като програмист-проектант участва в проекти

за разработване нa  автоматизирани системи за управление на производството в ЦИППС и проекти за разработване на подсистеми „Счетоводство” и „Планиране” в Автоматизирани системи за управление (АСУ) в ЦНИКА.

Автор е на учебно помагало „Компютърно счетоводство”, написано специално за учениците на гимназия „Банкер” на основата на  софтуерната  система „Профит Партнер”, с която работят много банки и фирми (одобрено от МОН)

Владее писмено и говоримо английски език (диплома от езиков център „Банкя”).

Надежда Германова

 

Преподавател по Учебни практики: 

„Кандидатстване за работа” , „Бизнес-кореспонденция” и  ,„Бизнес-комуникации”
 

 • Работила е в изд. „Люрен комерс” ООД – икономическа литература
 • Дългогодишен преподавател  по предметите от философския цикъл в СМГ „П.Хилендарски” – София

Надежда Германова от 2005 г. преподава в гимназия „Банкер” предметите от  философския цикъл и гражданско образование и води учебни практики, свързани с комуникативните  умения на учениците.

Завършила е СУ „Св. Кл- Охридски” – специалност „Филосопия” с квалификационна степен магистър.

Придобива организационен опит и компетенции при участие в проекти на ЕС като организатор и координатор към програмите „ Младежта в действие” и „Леонардо да Винчи” -  формиране на работни групи за работа по проекти и подбор и обучение на млади лидери, администриране на проекти и изготвяне на проектопредложения (реализирани 5 проекта). Особено полезни при  учебните практики в гимназията са отличните й  комуникативни умения и  познаване на стандартите за комуникация в различни културни общности и бизнес среда.

Владее писмено и говоримо английски и руски език.