Проект 2012 - Развитие на маркетингови управленски умения за ефективно продуктово/пазарно позициониране

 

Проект 2012-1-BG1-LEO01-06803  
„Развитие на маркетингови управленски умения за ефективно продуктово/пазарно позициониране”
е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Този материал отразява само личните виждания на авторите на проекта и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в него информация.
          Секторна програма „Леонардо да Винчи” (за професионално образование и обучение) е една от четирите подпрограми на  програма „Учене през целия живот“ на ЕС,  която дава възможност на хора в различни етапи от своя житейски път да получат стимулиращи възможности за обучение в цяла Европа.  (виж: www.ec.europa.eu/llp).
ЧПГ „Банкер” досега е получила финансиране и е реализирала 7 (седем) проекта по програма „Леонардо да Винчи” – мярка/дейност „Мобилност”,  в които са участвали 145 ученици.

Четири от проектите са отличени със Сертификат за качество.

Приемащите организации–партньори по проектите са водещи финансови институции и обучаващи организации:

 • IEF Institute Financers E’studis - Барселона, Испания (2001г. и 2003г.)
 • EHSAL Center of External Cooperation - Брюксел, Белгия (2001г., 2003г. и 2004г.)
 • REFA International - Дармщадт, Германия (2006г.);
 • KEA Vocational Development Center - Ретимно,  о-в Крит, Гърция (2007г)   
 • City University of Sheffield - Солун, Гърция (2005г., 2008г. и 2009г.).

С новия проект продължава успешното партньорство със City University of Sheffield – практиката ще се релизира от 28 януари до  17 февруари 2013 г.


Реализираните досега 7 проекта с финансовата подкрепа на Европейската комисия

 • BG/00/A/F/PL-132020  “Развитие на автентични умения чрез ИКТ за анализ на финансовия пазар на ЕС и за работа във финансови институции”
  • IEF – Барселона, Испания, 12.06.2001г. - 03.07.2001г.
  • EHSAL – Брюксел, Белгия, 09.11.2001г. - 30.11.2001г.
 • BG/02/A/F/PL-132012 – “Развитие на компетенции за конкурентноспособност и успешна интеграция във финансови институции чрез тренинг и симулативни сесии”
  • IEF – Барселона, Испания, 05.07.2003г. - 25.07.2003г.
  • EHSAL – Брюксел, Белгия, 28.03.2003г. - 18.04.2003г.
 • BG/03/A/F/PL-166108  “Развитие на мениджърски умения чрез иновационни технологии и стратегии на учене”
  • EHSAL – Брюксел, Белгия, 22.03.2004г.- 11.04.2004г.
 • BG/05/A/PL-166117  "Развитие на маркетингови и операционни мениджърски умения за малки и средни предприятия“
  • City University of Sheffield - Солун, Гърция, 01.09.2005г.- 21.09.2005г.
  • REFA International - Дармщадт, Германия, 01.04.2006г.- 21.04.2006г
 • BG/06/A/PL – 166177  “Прилагане на европейски стандарти при управлението на бизнеса”
  • KEA  - Ретимно,  о-в Крит, Гърция, 19.03.2007г.- 15.04.2007г.
 • LLP-Ldv-IVT-07-BG-166122 “Развитие на маркетингови управленски умения за стратегическо пазарно планиране”  
  • City University of Sheffield - Солун, Гърция, 14.01.2008г.- 03.02.2008г.
 • 2008-1-BG1-LEO01-00281 “Развитие на маркетингови компетенции за бизнес-планиране”
  • City University of Sheffield - Солун, Гърция, 14.01.2009г.- 07.02.2009г.
     
 

Приемащите организации-партньори
по проектите са водещи финансови институции и обучаващи организации:

 • IEF Institute Financers E’studis 
  Барселона, Испания (2001 и 2003 г.)
 • EHSAL Center of External Cooperation
  Брюксел, Белгия (2001, 2003 и 2004 г.)
 • City University of Sheffield
  Солун, Гърция (2005, 2008 и 2009 г.)
 • REFA-International
  Дармщадт, Германия (2006 г.)
 • KEA- Vocational Development Center
  Ретимно, о-в Крит, Гърция (2007 г.)

Ползватели на проектите са ученици от Частна професионална гимназия “Банкер”.
Проектите изцяло се вписват във философията и водещите идеи на обучение в ЧПГ "БАНКЕР", свързани с използването на активни методи на обучение и учене и ефективни стратегии на преподаване при изпълнение на учебни задачи - делови игри, казуси, тренинг и симулативни сесии. Технологията на тези методи способства за формиране и развитие на маркетинговите и мениджърски умения на учениците. 
Развитието и глобализацията на икономиката поставят нови изисквания към професионалната подготовка. В условията на преструктуриране и приватизация на икономиката се налага необходимостта от качествено нов тип подготовка на икономическите кадри на средно равнище – гъвкава, отговаряща на изискванията на пазарната икономика, осигуряваща умение да се учи цял живот. Това обуславя промени в структурата на професионалните компетенции – знания, умения и личностни качества, които вече не могат да бъдат усвоени или формирани еднократно и да се използват през целия трудов живот на индивида.
За ефективна реализация и конкурентноспособността на младите икономисти на пазара на труда са необходими:

 • нови специализирани (job-specific) знания и умения за професията и специалността, практически приложими, в съответствие с бързо променящата се практика – технически умения, умения за системен анализ, умения за вземане на решения,  умения за маркетингови проучвания, за въвеждане на нови технологии и др.
 • допълнителни (generic) знания и умения, осигуряващи предимство и мобилност на пазара на труда – езикови, компютърни, комуникативни
 • практически и социални умения за планиране и организиране, за личностно и кариерно развитие
 • личностни качества – комуникативност, толерантност, конкурентноспособност, предприемачество, лидерство
 • развитие на умения за рефлексия и самооценка на постигнатото, умения за работа в екип, решаване на проблеми и др.
 • умения да се учи цял живот (lifelong education and training)

         Всичко това е от съществено значение за преодоляване на недостига от компетенции в областта на информационните и комуникационни технологии, технологичната култура, предприемаческите умения, необходими за успешно реализиране на кадрите на средно професионално ниво в областта на стратегическото пазарно планиране.

     
 

Реализирането на проектите на ЧПГ „Банкер” по програма „Леонардо да Винчи” спомага за удовлетворяването на нуждата на ползвателите от по-близко запознаване с европейската практика в управлението на маркетинга и управленските умения, в т.ч. и компетенциите за планиране.
В ЧПГ „Банкер” ползвателите придобиват базови знания и умения за широк спектър икономически дисциплини. Практиката по проектите теоретично надгражда специфични им знания и умения и спомага за формирането на компетенции в областта на тренинга.

Програмите на практиките са разработени в съответствие с целите на проекта за повишаване на компетенциите на ползвателите в конкретната област, повишаване на тяхната конкурентност и адитивност на пазара на труда  в Обединена Европа. Специализираните умения, придобити в тези практики, са приложими в широк спектър от икономически сектори и типове пазари. Програмите предполагат използването на гъвкави и иновационни методи за професионално обучение, базирани на развитие на уменията на ползвателите за учене и практика чрез използване на специализирани информационно-компютърни технологии. Този тип умения са необходими във всички нива на управление,  подпомагат практики и укрепват целостта на ученето през целия живот.

Продължителността на практиките е достатъчна, за да гарантира усвояването на компетенции и работен опит във връзка с поставените цели.

Бизнесът и индустрията като “клиенти” на образователния продукт често критикуват училището, че не подготвя кадри, способни да се справят с постоянно променящите се изисквания на работното място, че младите хора нямат ясна представа какво трябва да знаят и да могат при постъпване на работа, не са наясно с очакванията си от нея. Една от възможностите да се прилага наученото в училище в реална работна среда, да се подготвят младите хора за бъдещите им професионални роли, за осигуряване на трансмисията училище – кариера е “базираното върху работата учене през целия живот”. Този вид учене може да се провежда както в реална, така и в симулирана работна среда.

     
 

Участието на ползвателите в проектите дава самочувствие и възможности за по-добро ситуиране на пазара на труда в резултат на придобитите в друга страна знания и професионален опит и езикови компетенции с професионална насоченост. Участието в програмата мотивира учениците да развиват в бъдеще своя предприемачески дух и инициатива за успешно реализиране на трудовия пазар както в България, така и в рамките на Обединена Европа.

В съдържателен план акцентът на практиките пада върху надграждане на специализираните маркетингови и мениджърски умения и формирането на специфични компетенции в съответната област. В методически аспект  тренингите и симулативните сесии, казусите и развитието на стратегии се използват  за усъвършенстване на маркетинговите и управленските умения на позвателите. Иновационното в проектите е придобиването на знания и умения, приложими в широк спектър от икономически сектори и типове пазари. В личностен аспект целта е формиране и усъвършенстване на умения и качества, необходими във всички нива на управление.

   
 

Признаване на придобитите умения от практиките са получените Certificate of Attendance от ползвателите. До момента 145 ученици са получили Certificate of Attendance, а 35 са получили сертификати ECOMAN.

       
 

Потвърждаването и акредитацията на практиката по проекта се обезпечава и с издаването от на Europass Mobility Certificate – документ за Европейска мобилност в съответствие с решение 241/2004/ ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 г.  Сертификатът се издава на всеки ползвател след успешна защита пред комисия на приемащата организация на краен продукт, представен чрез PowerPoint.

     

Четири от проектите
на ЧПГ “Банкер”
са отличени със Сертификат за качество