Разпространение на резултатите

 

В офиицииалната web-страница на училището www.banker-school.com в меню „Проекти на ЕС” са отразени реализирените досега 7 проекта и резултатите от тях.

Специално за този проект е разработено и обособено ново меню „Леонардо до Винчи”. В отделните подменюта накратко са  представени резюмето, обосновката, целите, задачите и управлението на проекта, програмата и акредитацията  на практиката,  както и резултатите от практиката и тяхното разпространение.

В ЧПГ „Банкер”

  • Ползвателите ще запознаят учениците и преподавателите от ЧПГ „Банкер” със съдържанието на практиката и резултатите от нея (чрез видео-филми, снимков материал, постери и брошури).
  • Адаптиране и прилагане на елементи от практическия Модул II  преди всичко в работата и „управлението” на индивидуалните  учебни/тренировъчни  фирми (10,11 и 12 клас), както и в обучението по предметите „Маркетинг” и „Управление на маркетинга”, в учебната и производствена практика на учениците
  • Проектите и резултатите от тях са неизменен атрибут във всички рекламни материали на ЧПГ “Банкер. През 2014 г. предстои 20- годишния юбилей на училището и ще беше отделено специално внимание на този проект.
  • Разпространение по време на мероприятия, празници и тържества, организирани от училището.

На национално ниво:

Ще продължим традицията за отразяване на резултатите:

  • в медиите в т.ч.  специализираните икономически издания (в-к "Пари", в-к "Капитал", в-к "Банкер", сп. „Човешки ресурси”, сп. "Мениджър" и др.)
  • участия на ползватели в радио и TV-предавания, в семинари, конференции и кръгли маси по проблемите на образованието
  • запознаване на директорите на професионалните гимназии с икономическа насоченост (държавни, общински  и частни) на браншовите директорски съвещания – споделяне на опит и предоставяне на програмата и резултатите от практиката на проявилите интерес

В чужбина:

  • Предимно рекламни материали на ЧПГ "Банкер", популяризиращи практиката и взаимодействията с партньорите