Оценка

 

Основни  „инструменти”  за текущата оценка (формиращо оценяване) и крайната  оценка (сумарно оценяване) както на проекта, така и на постиженията на ползвателите, са диаграмата на Ишикава (fish-diagramme), Парето-диаграма и SWOT-анализ. Обобщените резултати от оценката на проекта ще се използват при кандидатстването по нови проекти и разработването на програми за бъдещи ползватели, обмен на добри практики и за повишаване ефективността на обучението по специалните предмети в ЧПГ „Банкер”.

Текущата оценка на проекта дава възможност на оторизираните лица от приемащата и изпращащата организация да въвеждат по всяко време коригиращи мерки (ако е необходимо).

Подходите, процедурите и методите, които ще се използват за текуща и крайна оценка на проекта и за оценяване на постиженията на ползвателите са:

  • Формиращо оценяване:

Ученици – наблюдение и описание в специален дневник на дейностите им по време на практиката, отразяване на въпросите, на които искат отговор, трудностите, които срещат – Case study / Day on the job;

Проект – наблюдение и описание от страна на тюторите (придружаващите лица) на дейностите на практиката, отразяване на съответствието на планираните дейности със заложените в проекта, наблюдение на усвоеното и постигнатото от ползвателите;

  • Сумарно оценяване

Ученици - оценяване на извършеното в края на практиката: умения за решаване на казуси, дефиниране, анализ и решаване на реални фирмени проблеми,  умения за разработване на план за продуктово/пазарно позициониране и презентационни умения;

Проект - оценяване на извършеното в края на практиката: – постигане на целите на програмата, организацията на дейностите и мероприята;

  • Статистически анализ на данните, отразяващи постиженията на учениците от групата – диаграма на Ишикава (fish-diagramme), Парето-диаграма;
  • SWOT-анализ:

Ученици - SWOT-диаграма, с която учениците дефинират силните и слабите страни на собствената си дейност, възможностите, които предоставя работната среда, както и ограниченията от обективен и субективен характер.

Проект - SWOT-диаграма, дефинираща силните и слабите страни на дейността по проекта и възможностите за бъдещо надграждане на дейностите и сътрудничество, както и ограниченията от обективен и субективен характер.