Управление на проекта

 

Практически и логистични аспекти

Съществено значение за успешното реализиране на проекта има управлението на неговите практически и логистични аспекти:

 • Организация на пътуването

Организацията на пътуването изцяло е грижа на изпращащата организация. Пътуването ще се осъществи с автобус по регулярната линия София-Солун-София. Трансферът от дома на учениците до автогара София и обратно е задължение на родителите. Пътуванията в Гърция, включени в програмата, ще бъдат организирани съвместно от изпращащата и приемащата организации.

 • Здравни и персонални застраховки

При реализирането на предишни проекти беше направено маркетингово проучване, което показа, че застраховката на “Алианц” отговаря на всички изисквания, заложени в административното и финансово ръководство на Програмата, затова ще бъде направена същата застраховка -  застрахователна сума за покритие по полицата 30 000 EURO за всеки участник.

 • Настаняване

Групата ще бъде настанена в хотел “Турист” – ползван при  предходните проекти, в който вече са постигнати  преференциални цени. Освен това голямо предимство е и разположението на хотела – в идеалния център на гр. Солун, на няколко минути пеша от приемащата организация, което води до съществена икономия на разходи за ежедневен транспорт.

 

Мониторинг

Един от водещите принципи на практиките по програма “Леонардо да Винчи” е задължителният мониторинг на ползвателите от наставник и контрол на обучението от ментор в рамките на организацията-домакин в сътрудничеството с изпращащата организация. Чрез тюторинга се гарантира интеграцията на ползвателите в новата социална и професионална среда.

За усъвършенстване на сложните когнитивни умения ще се използва методът на индивидуалния учебен контракт и мониторинг. Учениците, с помощта на тютора и придружаващите ги от България наставници, съставят персонални програми. В началото на обучението всички заедно определят : целите, задачите, стратегиите и подходите и сроковете за изпълнение  на отделните задачи. Тюторът, заедно с наставника, участва в контрола на изпълнението на програмата и оценката на постиженията на учениците.

Придружаващите лица не само подпомагат процеса на практиката, но участват в неговото рационализиране, като помагат за преодоляване на трудностите, срещани от учениците. Наставничеството се осъществява посредством наблюдение на действията и поведението на учениците, чрез определяне на проблемите и трудностите и очертаване на пътищата за постигане на желания резултат.

Оценяването и анализа на индивидуалните постижения на учениците се базира на самооценяване (саморефлексия) с помощта на индивидуално порт-фолио, сканиране динамиката на уменията им, SWOT-диаграма и мониторинг с етнографски въпросник.

Чрез индивидуалното портфолио наставникът помага на учениците да се самонаблюдават и самооценяват с цел проследяване на процеса на учене и установяване на значимите за тях цели.

Индивидуалното портфолио следва следната структура:

 • Новото и интересното за мен
 • Как лично аз участвах
 • Каква е моята оценка за проведените занятия.

Надзорът върху работната програма и напредъка на ползвателите ще се осъществява от оторизирани представители на организацията-домакин.

 

Отговорности

Управлението на проекта ще се извършва съвместно от двете страни. Постигнати са следните договорености за разпределението на отговорностите:

Изпращаща организация – ЧПГ „Банкер” – София, България:

 • Информиране на учениците за проекта и условията за кандидатстване
 • Разработване на методика и дидактически инструментариум за подбор
 • Подбор на ползвателите и окончателно формиране на групата
 • Педагогическа, културна и езикова подготовка на участниците, в т.ч. подготовката им за престоя в страната-домакин
 • Логистика на проекта
 • Мониторинг и контрол на осъществяване на практиката – тюторинг и наставничество
 • Септифициране - оценяване напредъка на ползвателите и издаване на   Europass Mobility Certificate
 • Валоризация на резултатите

Приемаща организация – City College - An International Faculty of the University of Sheffield – Солун, Гърция:

 • Осигуряване на квалифицирани преподаватели и инструктори за теоретическата и практическата част на практиката
 • Представяне на приемащата организация, страната и града-домакин
 • Осигуряване на посещения във финансови институции и гръцки фирми
 • Осигуряване на културна програма
 • Сформиране на комисия за защита на крайни продукти
 • Акредитация на практиката – Certificate of Attendance.

Приемаща и изпращаща страна:

 • Уточняване периода на практиката
 • Разработване и съгласуване на програмата на практиката
 • Уточняване на изискванията и формата на крайните продукти.