Подбор и подготовка на ползвателите

 

Най-общо критериите за подбор са:

 • професионални компетенции;
 • равнище на владеене на английски език и бизнес-английски;
 • презентационни умения за представяне пред комисия на разработен от ученика маркетинг-план (на английски език) по предварително зададена структура и алгоритъм;
 • умения за използване на ИКТ и специализиран софтуер

За всеки дидактически инструментариум (тест, есе, презентация и интервю) са разработени специфични критерии за оценка и подбор – например,  критериите за оценяване на есе:

 • При плагиатство,  идентични текстове, текст с по-малко от 220  думи или пълно несъответствие на текста с избраната тема – не се присъждат точки  (т.е. 0 точки).
 • Минимален брой думи за есето: 220 думи.
 • Общ брой точки – 35
 • Правопис – 2 т. (Не се санкционират пунктуационни грешки, които не пречат на разбирането)
 • Богатство на изразните средства – 3т.
 • Правилна и точна употреба на лексиката – 8т.
 • Спазване на граматическите норми и правила – 9 т.
 • Спазване на зададения обем и формат – 3 т.
 • Теза, съответстваща на формулирания проблем – 3 т.
 • Умения за интерпретиране на различни аспекти на проблема – 3т.
 • Недвусмислено изразяване на лична позиция, провокирана от поставения проблем – 2т.
 • Съдържание и логическа последователност на изложението – 2т.
 • Всеки един от етапите на подбора се организира в пълна прозрочност за кандидатстващите  ползватели – те са запознати с изискванията във всеки от етапите на подбора, критериите за оценка, скалите за оценяване. След всеки етап се излагат на видно място класиранията и списъците с резултатите. В определени място и време всеки от тях може да се запознае със собствената си работа и рецензии към нея.

Етапи в информирането, подготовката и подбора на крайните ползватели

Информиране и първоначален подбор

І етап

 • Процедури по информиране на потенциалните крайни ползватели (постер във фоайето на училището с подробна информация и табла с кратка информация във всяко от учебните помещения,  разяснения в часа на класа и др.)                                
 • Подаване на „Заявка за участие” в т.ч. и  декларация, че до момента ученикът не е получавал финансиране за участие в друг проект (по образец)                                                       
 • Заседание на комисията за предварителна селекция/допускане до участие на кандидатите по уточнените критерии в т.ч. равнище на владеене на английски език и оповестяване  списъка на учениците, допуснати до участие в следващия етап на подбора.

ІI етап

 • Провеждане на специализиран ТЕСТ, подчинен на изискванията и критериите на  Европейската референтна езикова рамка за ниво В1,  в т.ч. обособена секция по бизнес-английски
 • Заседание на комисията за проверка и оценка на резултатите от теста по уточнените критерии и оповестяване списъка на учениците, които покриват  референтно ниво  В1 и се допускат до участие в следващия етап на подбора (разработване на есе по зададена тема)

ІII етап

 • Разработване на ЕСЕ (на английски език) по зададена тема - Young Bulgarians – citizens of Europe, citizens of the world.(„Младите българи – граждани на Европа и на света”)
 • Заседание на комисията за проверка и оценка на есетата по разработените критерии и уточняване списъка на учениците, допуснати до участие в подготовката (езикова, педагогическа и културна) и следващи етапи на подбора.

Езикова, педагогическа и културна подготовка

Езиковата подготовка цели развитие на комуникационните умения на учениците и тяхната способност за справяне със ситуации (от ежедневието и  по време на практиката) на основата на високо равнище на владеене на английски език – ниво В2 . Езиковата подготовка включва и въвеждането на специфична терминология (обогатяване тезауруса от понятия за продуктово/ пазарно позициониране), необходими за успешно справяне с практическото обучение.

Специфичната педагогическа подготовка, осъществена в курса “Маркетинг-планиране” в т.ч. и тренинга   „Умения за разработване на маркетинг-план за продукт или услуга”, ще гарантира реалната способност на ползвателите да изпълнят успешно заложеното в работната програма.

Основна цел на културната подготовка  е да подпомогне  всестранната интеграция на ползвателите в страната-домакин. Освен информация за страната-домакин, учениците трябва да бъдат съветвани как да живеят и работят в междукултурна среда.

IV етап

 • Подготовка по английски език, съобразно изискванията на Европейската референтна езикова рамка за ниво В2. Подготовката, включена в курса (в т.ч. и бизнес-английски), е различна от преподавания материал в часовете по английски език и бизнес-английски – ЗП (задължителна подготовка) и СИП (свободно-избираема подготовка). В  подготовката по бизнес-английски се въвеждат нови понятия и се обогатява Тезауруса от понятия за продуктово/ пазарно позициониране.
 • Проверка и оценка на получените в курса езикови познания – провеждане на ТЕСТ за „покриване” ниво В2 по Европейската референтна езикова рамка
 • Издаване на Сертификат за успешно провеждане на езиковата подготовка – при успешно положен тест с  покриване на изискванията за ниво В2.

V етап

Педагогическа подготовка (подчинена на професионалното направление на практиката),  която да гарантира реалната способност на ползвателите да изпълнят успешно заложеното в работната програма: 

 • Курс “Маркетинг-планиране” в т.ч. Тренинг  „Умения за разработване на маркетинг-план за продукт или услуга”
 • Предоставяне на разработения маркетинг-план за продукт или услуга на английски език - на електронен и хартиен носител
 • Презентация и защита на  разработения маркетинг-план за продукт или услуга пред комисията  на английски език – Executive Summary в Microsoft Word и Business Plan в Power Point
 • Издаване на Сертификат за успешна презентация и защита на  разработения маркетинг-план  (педагогическа подготовка)

VI етап

 • Културната подготовка се осъществява предимно чрез постери и видеоматериали за страната-домакин, за приемащата организация и за финансовите и други институции, включени в програмата, а целта е - подпомагане на всестранната интеграция на ползвателите в страната-домакин - как да живеят и работят в междукултурна среда.

Окончателен подбор на крайните ползватели

В окончателния състав на групата (18 ползватели) се включват  учениците, получили  сумарно  най-голям  брой точки от всички етапи. Освен тях се предвиждат и две резерви – учениците на 19 и 20 позиция в общия списък. Ако на 18-та  позиция има ученици с равен резултат,  се предвижда  още един етап за окончателен подбор.

VII етап

 • Провеждане на интервю на английски език (ако е необходимо) - при равен резултат на ползватели, успешно преминали подготовката и всички предходни етапи-  в т.ч. и за резервните участници.

След окончателния подбор с всеки от  одобрените ползватели и един от неговите родителите се подписва договор,  в който се уточняват задълженията на страните.