Програма на практиката

 

Учебната практика (28.01.2013г. – 17.02.2013г.) се състои от 3 модула, като всеки от тях акцентира върху различни аспекти и надгражда в съдържателен и методически аспект предходния модул.

Модул І от програмата цели надграждане на вече усвоените в училище знания и умения на учениците, свързани с потребителското поведение. Обучението надхвърла знанията и уменията на учениците за анализ на потребителите, като се фокусира върху необходимостта от възможно  най-точно дефиниране на представата на потребителите за реално възприемане на потребностите и влияние върху него чрез маркетинговите инструменти и процеса на изграждане на продуктова/пазарна стратегия и позициониране.

Модулът акцентира върху стратегическия характер на позиционирането, използването на целия комплекс от маркетингови инструменти за налагане на оптимална връзка между възприеманите потребности на потребителите и конкурентните предимства на предложителя, постигането на реална сегментация на пазара, основана върху естественото групиране на потребителите на база техните характеристики и изграждане на идеалната представа на потребителите и възприеманата позиция на продукта.

Целта на модула е да развие и усъвършенства уменията на ползвателите за развитие на подходяща стратегия за позициониране на продукта и възможностите им  да формират такова предложение от страна на фирмата, което да заеме доминиращо място в съзнанието на потребителя. Основната стратегическа цел на позиционирането на продукта се свързва с търсенето и разработването на уникална продуктова позиция, която за един продукт трябва да заема в съзнанието на потребителите и да реши в максимална степен техните потребности. В рамките на този модул чрез лекции, казуси и тренинг сесии участниците в практиката ще придобият необходимите знания и умения за разработване на продуктово/пазарни стратегии, съобразени с йерархията на маркетинговата стратегия на организацията, успешно преминаване през процеса на продуктово позициониране, ще могат да прилагат основните модели и стратегии за продуктово позициониране.

Модул ІІ от програмата е изключително практически ориентиран. Участниците в практиката са разделени в екипи/”фирми” и всеки от тях преминава през 7 виртуални години в специализиран маркетингов тренинг софтуър. Всеки екип изгражда своята фирма, базирайки се на конкретен пазарен сегмент, анализира спецификата на потребителското поведение в него, изгражда продукт в съответствие с избрана от фирмата стратегия за позициониране и изготвя план за продуктово/пазарно позициониране на фирмата. Всички фирми оперират в един и същи пазар, разполагат с еднакви ресурси за стартиране на дейността си, предоставена им е една и съща информация за пазара, потребителите и т.н. Фирмите влизат във виртуална конкурентна среда, където основна предпоставка за ефективността им е умението ефективно да изградят стратегия за продуктово позициониране на този пазар. В зависимост от взетите от тях решения и предприети действия, пазарната и конкурентната ситуацията всяка следваща година се изменя и те трябва да предприемат адекватно поддържане или адаптиране на своята стратегия.

Модул ІІ  позволява практическо приложение на всички теоритични концепции от Модул І, спомага за по-доброто разбиране от страна на ползвателите на процеса на позициониране и онагледява значението и важността на този процес в реална конкурентна среда.

Модул ІІІ цели онагледяване на концепциите, заложени в практиката, чрез посещения на гръцки и международни фирми, срещи и дискусии с представители на техните маркетингови отдели. В някои от реализираните до момента от ЧПГ „Банкер” проекти този модул винаги е бил изключително атрактивен и полезен за ползвателите.

 

БЛОК - П Р О Г Р А М А

МОДУЛ І

І.    Маркетингова стратегия

1.      Цели на маркетинговата стратегия

2.     Функции на маркетинговата стратегия

3.     Йерархия на маркетинговите стратегии

4.     Продуктова/пазарна стратегия

5.     Роля на продуктова/пазарна стратегия

6.     Продуктово позициониране

ІІ.   Процес на позициониране

1.      Определяне на фирмените и продуктовите възможни конкурентни предимства.

2.     Избор на концепция за предимства, които ще се използват на пазара.

3.     Приложение на концепцията.

ІІІ.  Модели на позициониране

1.      Концепция на Абот

2.     Модел на идеалната точка  

3.     Модел на идеалния вектор

ІV.   Стратегии на позициониране

1.      Позициониране, акцентиращо върху потребителите.

1.1. Стратегия на съпозициониране.

1.2. Стратегия на препозициониране.

2.    Позициониране, акцентиращо върху конкурента.

2.1. Стратегия на профилиране.

2.2. Стратегия на имитиране.

V.    Начини за позициониране

1.      Позициониране на база характеристика на продукта

2.     Позициониране на база използване или приложение на продукта

3.     Позициониране на база характеристика на потребителя на продукта

4.     Позициониране на база продуктов ред

5.     Позциониране спрямо конкурентите

 

МОДУЛ ІІ

Маркетингова игра – "Продуктово позициониране"

 

МОДУЛ ІІІ

Посещения на гръцки и международни компании

 

ДЕТАЙЛИЗИРАНА РАБОТНА ПРОГРАМА   -  

В съответствие с Модул ІІ  всеки ползвател, като  част от екип (”фирма”),  ще разработи продуктова/пазарна стратегия за въвеждане на нов продукт или услуга на пазара и неговото пазарно позициониране. В края на практиката всяка „фирма”  ще представи своите планове и стратегии пред комисия от представители на City College. След успешна защита пред комисията на приемащата организация на план за продуктово/пазарно позициониране на продукт или услуга всеки участник ще получи  Certificate of Attendance. Потвърждаването и акредитацията на практиката ще се обезпечи с издаване на всеки ползвател на Europass Mobility Certificate за придобиване на знания и умения в областта на продуктово/пазарното позициониране.