Основни цели/Акценти

 

Програмата на практиката е разработена в съответствие с целите на проекта за повишаване на компетенциите на ползвателите в конкретната област, повишаване на тяхната конкурентност и адитивност на пазара на труда  в Обединена Европа. Специализираните маркетингови умения за продуктово и пазарно позициониране, придобити в тази практика, са приложими в широк спектър спектър от икономически сектори и типове пазари. Приложената програма предполага използването на гъвкави и иновационни методи за професионално обучение, базирани на развитие на уменията на ползвателите за учене и практика чрез използване на специализирани информационно-компютърни технологии. Този тип умения са необходими във всички нива на управление,  подпомагат практики и укрепват целостта на ученето през целия живот.

Специфичните цели на проекта са:

•  по отношение на ползвателите – запознаване с Европейските практики в маркетинга и придобиване и усъвършенстване на маркетингови управленски умения за формулиране на цели,  пазарна сегментация, анализ на спецификата на потребителското поведение, изграждане на йерархия на организационните стратегии, планиране на продуктово/пазарно позициониране; Усъвършенстване на формираните в ЧПГ "Банкер" компетенциите в областта на управлението на маркетинга; Създаване на възможности за пренос на формираните маркетингови и мениджърски умения в нови ситуации; Повишаване на конкурентноспособността на пазара на труда в Обединена Европа.

•  по отношение на изпращащата организация – повишаване качеството на професионалната подготовка чрез обогатяване на обучението по предметите „Маркетинг” и  „Управление на маркетинга” с нови методи за потребителски анализ, планиране продуктово/пазарно позициониране и изграждане на йерархия на организационните стратегии; Повишаване качеството на професионалната подготовка в ЧПГ "Банкер" чрез мултиплициране на резултатите от практиката; Разрешаване на проблема с недостига на компетенции в областта на продуктово/пазарно позициониране.

•  по отношение на приемащата организация – запознаване със спецификата и стандартите на средното икономическо образование в България;  Апробиране с учениците на разработени от тях иновационни методики за формиране и развитие на маркетингови и менаджерски умения; Разработване на адаптирани програми за бъдещи ползватели.

Взаимодействието между образователната институция (ЧПГ “Банкер”) и производствената среда се проявява най-пълно в защитаваните от випускниците практически и приложни задания, ориентирани в различни предметни области, даващи решения на реални и конкретни проблеми. Приложните задания са представяне на виртуални учебно-тренировъчни фирми, които випускниците регистират и управляват в последните 3 години от тяхното обучение (10,11 и 12 клас).

Участието на ползвателите в проекта би повишило самочувствието и възможностите за по-добро ситуиране на пазара на труда в резултат на придобитите в друга страна знания и професионален опит и езикови компетенции с професионална насоченост. Участието в програмата ще мотивира учениците да развиват в бъдеще своя предприемачески дух и инициатива за успешно реализиране на трудовия пазар както в България, така и в рамките на Обединена Европа.

В съдържателен план акцентът пада върху надграждане на специализираните маркетингови и мениджърски умения и формирането на специфични компетенции в областта на маркетинга, в т.ч. и компетенциите за продуктово/пазарно позициониране.

В методически аспект  тренингите и симулативните сесии, казусите и развитието на стратегии ще се използват  за усъвършенстване на маркетинговите и управленските умения на позвателите.

Иновационното в проекта е придобиването на знания и умения за използването на целия комплекс от маркетингови инструменти за налагане на оптимална връзка между възприеманите потребности на потребителите и конкурентните предимства на предложителя, както и умения, приложими в широк спектър от икономически сектори и типове пазари.

В личностен аспект целта е формиране и усъвършенстване на маркетингови умения и качества, необходими за най-точно дефиниране на представата на потребителите за реално възприемане на потребностите и влияние върху тях чрез маркетинговите инструменти.