Обосновка

 

Бизнесът и индустрията като “клиенти” на образователния продукт често критикуват училищата, че не подготвят кадри, способни да се справят с постоянно променящите се изисквания на работното място, че младите хора нямат ясна представа какво трябва да знаят и да могат при постъпване на работа, не са наясно с очакванията си от нея. Една от възможностите да се прилага наученото в училище в реална работна среда, да се подготвят младите хора за бъдещите им професионални роли е “базираното върху работата учене през целия живот”. Този вид учене може да се провежда както в реална, така и в симулирана работна среда.

За ефективната  реализация и конкурентноспособността на младите икономисти на пазара на труда са необходими:

•  нови специализирани (job-specific) знания и умения за професията и специалността, практически приложими, в съответствие с бързо променящата се практика – технически умения, умения за анализ и вземане на решения,  маркетингови умения, умения за въвеждане на нови технологии и др.;

•  допълнителни (generic) знания и умения, осигуряващи предимство и мобилност на пазара на труда – езикови, компютърни, комуникативни;

•  практически и социални умения за планиране и организиране, за личностно и кариерно развитие;

• личностни качества – комуникативност, толерантност, конкурентноспособност, предприемачество, лидерство;

•  развитие на умения за рефлексия и самооценка на постигнатото, умения за работа в екип, решаване на проблеми и др.;

•  умения да се учи цял живот (lifelong education and training).

Всичко това е от съществено значение за преодоляване на недостига от компетенции в областта на информационните и комуникационни технологии, технологичната култура, предприемаческите умения, необходими за успешно реализиране на кадрите на средно професионално ниво в областта на стратегическото пазарно планиране.

Реализирането на проекта ще удовлетвори нуждата на ползвателите от по-близко запознаване с европейската практика в управлението на маркетинга и управленските умения, в т.ч. и компетенциите за планиране на продуктово/пазарни стратегии и продуктово позициониране.

В ЧПГ „Банкер” ползвателите придобиват базови знания и умения за широк спектър икономически дисциплини. Професионалната подготовка започва с изучаването на обща икономическа теория, обща теория на счетоводната отчетност и финанси, като постепенно преминава към дисциплини като маркетинг, мениджмънт, предприемачество, пари, банки и парична политика, борси и борсови операции, тренировъчна фирма и т.н. В учебните програми на всички изучавани учебни предмети са заложени основните теоретични знания за дисциплината на средно ниво, както и практическа работа за прилагане на вече усвоените от учениците знания. Ограниченият хорариум на различните дисциплини не позволява задълбочено навлизане във всички специфични стратегически управленски области. Практиката по проекта дава възможност за теоретичното надграждане на  специфичните маркетингови знания и умения,  придобити по време на обучението на ползвателите в ЧПГ „Банкер” и спомага за формирането на компетенции (знания, умения и личностни качества) в областта на продуктовото позициониране. Тези компетенции са приложими за тях не само по предметите „Маркетинг” и „Управление на маркетинга”, но и значително могат да повишат ефективността на тяхната практика при „управлението” на учебните/тренировъчните им фирми,  които те разработват  виртуално от 10 до 12 клас и защитават пред специализирана камисия като държавен изпит по практика на професията.

През целия курс на обучение в гимназия "Банкер" се изучава предмета "Бизнес-английски". В учебните програми по предмета са заложени базови знания и формиране на терминологечен речник в професионалните направления -  обща икономическа теория, презентационни умения, мениджмънт, маркетинг и др.  Практиката ще допринесе и за попълване на речника и тезауруса от понятия, свързани с продуктовото и пазарно позициониране.

За ефективното реализиране на целите на проекта (по отношение на ползвателите) от изключително значение е  практиката да бъде проведена в обучаваща институция, акцентираща върху практическото обучение -  на английски език. City College е приемащата организация, която може да осигури на участниците  запознаване с Европейските практики в маркетинга и придобиване и усъвършенстване на маркетингови управленски умения за формулиране на цели,  пазарна сегментация, анализ на спецификата на потребителското поведение, изграждане на йерархия на организационните стратегии, планиране на продуктово/пазарно позициониране.