Резюме

 

Динамично променящата се пазарна среда обуславят необходимостта от практически ориентирано професионално образование, осигуряващо гъвкави и приспособяващи се кадри. Всяка следваща промяна на пазарната ситуация в световен мащаб извежда на преден план като все по-съществени стратегическите маркетингови умения, в т.ч. и за продуктово/пазарно позициониране.

Икономическите кадри на средно равнище трябва да придобиват не само общопрофесионални знания, но и маркетингови управленски умения, умения за използване на комплекс от маркетингови инструменти, аналитични умения, умения за вземане на решения,  концептуални и компютърни умения. По този начин се осигурява конвертируемост на образованието и работната сила в рамките на Обединена Европа, конкурентноспособност на пазара на труда и готовност на младите хора за ролята им на граждани на Обединена Европа.

Ползвателите на проекта са ученици от ЧПГ ”Банкер”, като проекта изцяло се вписва във философията и водещите идеи на обучението, свързани с използването на активни методи на обучение и учене и ефективни  методи и стратегии на преподаване (делови игри, решаване на казуси, тренинг, симулативни сесии и др.) при изпълнението на учебни задачи, в учебната и производствена практика на учениците.

В съдържателен план акцентът пада върху надграждане на специализираните маркетингови и мениджърски умения и формирането на специфични компетенции в областта на маркетинга, в т.ч. и компетенциите за продуктово/пазарно позициониране. В методически аспект  тренингите и симулативните сесии, казусите и развитието на стратегии се използват  за усъвършенстване на маркетинговите и управленските умения на позвателите.

Иновационното в проекта е придобиването на знания и умения за използване на целия комплекс от маркетингови инструменти за налагане на оптимална връзка между възприеманите потребности на потребителите и конкурентните предимства на предложителя, умения, приложими в широк спектър от икономически сектори и типове пазари. В личностен аспект целта е формиране и усъвършенстване на маркетингови умения и качества, необходими за най-точно дефиниране на представата на потребителите за реално възприемане на потребностите и влияние върху него чрез маркетинговите инструменти.

Специфичните цели на проекта са дефинирани по отношение на:

Ползвателите – запознаване с Европейските практики в маркетинга и придобиване и усъвършенстване на маркетингови управленски умения за формулиране на цели, пазарна сегментация, анализ на спецификата на потребителското поведение, изграждане на йерархия на организационните стратегии, планиране на продуктово/пазарно позициониране;

Изпращащата организация – повишаване качеството на професионалната подготовка чрез обогатяване на обучението по предметите „Маркетинг” и  „Управление на маркетинга” с нови методи за потребителски анализ, планиране продуктово/пазарно позициониране и изграждане на йерархия на организационните стратегии;

Приемащата организация – запознаване със спецификата и стандартите на средното икономическо образование в България и разработване на адаптирани програми за бъдещи ползватели.

Практиката е с продължителност 3 седмици и ще се реализира в City College – An International Faculty of the University  of Sheffield – Солун, Гърция (28.01.2013г. - 17.02.2013г.) по представената  програма (виж подменю „Програма на практиката”)

Контролът и оценяването на постиженията на ползвателите се постигат чрез мониторинг с помощта на етнографски въпросник, видеокамера, дневник (day books), самооценка (саморефлексия) с помощта на индивидуално портфолио и сканиране на динамиката на уменията (pre and post question paper) и SWOT-диаграма.

Потвърждаването и акредитацията на практиката ще се обезпечи с издаване на всеки ползвател на Europass Mobility Certificate (в съответствие с решение 241/2004/ ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 г.) и Certificate of Attendance след успешна защита пред комисия на приемащата организация на план за продуктово/пазарно позициониране.