Подготовка

 

Професионалната подготовка е ориентирана към съвременни учебни предмети от сферата на маркетинговото, финансовото и юридическото осигуряване на капиталовите пазари и инвестиции:

Маркетинг и управление на маркетинга Фирмено и банково счетоводство
Фирмен и финансов мениджмънт Компютърно счетоводство
Борси и борсови операции Макро и микроикономика
Пари, банки и парична политика  Финансово и търговско право
Статистика и банкови анализи Инвестиции и риск
Управление на човешките ресурси Финанси
Предприемачество Учебна фирма
     

Акценти в съдържанието и организацията на учебния процес

 

През целия курс на обучение приоритетно са застъпени езиковата подготовка и компютърното обучение по специализиран софтуер. При обучението по английски език и компютърни технологии класовете се делят на две групи, което осигурява индивидуално работно място за всеки ученик в компютърния кабинет с десет работни места, свързани в мрежа Windows NT и инсталиран Windows 2000 и диференцирано обучение по английски език на съответното равнище на Оксфордската система "HEADWAY". Oсвен това се изучава бизнес-английски и бизнес-комуникации с учебници на BBC-center и Oxford Uniwersity Press.
 
Втори чужд език по избор - френски, немски, испански, италиански или руски език.

Преподавателски екип 

Преподаватели по специалните учебни предмети са водещи специалисти от финансови институции:
БНБ
ТБ “Биохим”
Банксервиз
Банка ДСК
СФБ Капиталов пазар
Национален осигурителен институт
Агенция за икономически анализи и прогнози и други, както и
университетски преподаватели и представители на деловите и бизнес среди